ПублікаціїАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. Академія адвокатури України. – К., 2006. – 19 с.

«Наукові дослідження – теорія та експеримент 2007»: Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 14-16 травня 2007 р. – Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2007. – Т. 3. – С. 107-110.

Юридична газета. – 2007. – 20 вересня. – № 38 (122). – С. 15.

Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 41. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – С. 508-513.

Міжнародна науково-практична конференція «Право та економіка: генезис, сучасний стан та перспектива розвитку» (м. Одеса, 30 травня 2008 р.) / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2008. – С. 520-526.

Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 43. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – С. 469-474.

Матеріали IV Звітної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу (м. Одеса, 9 квітня 2009 року). – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2009. – С. 56-57.

Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.). – Одеса, 2009. – С. 546-549.

Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VII Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 4-5 червня 2010 р. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. – С. 673-675.

Розглядається можливість належної оцінки судом висновків судово-психологічної експертизи. Автором порівнюються дослідження, проведені українськими та американськими вченими щодо розуміння суддями методологічних питань застосування спеціальних психологічних знань.

Психологічні аспекти національної безпеки: організована злочинність: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – С. 210-212.

Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 жовтня 2010 р.). У 2 т. Т.2. – Одеса, 2010. – С. 301-303.

Людиноцентризм як домінанта соціокультурних вимірів людського буття / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Шості шинкаруківські читання. – Київ: ХмЦНП, 2010. – С. 147-148.

Актуальні проблеми криміналістики: інтелектуальна власність, культурні цінності, соціально-комунікаційна індустрія, міжнародне співробітництво: тези доп. та повідомл. Третьої міжнар. наук.-практ. конф.; Київ, ун-т права НАН України, 2013. - С. 194-197.

Юридична газета. 19-26 лютого 2013 року, № 08-09 (350-351). - С. 38-39.

Судова апеляція. Науково-практичний журнал. - № 2 (31), 2013. - С. 67-73.


Юридична газета. 22 жовтня 2013 року, № 43 (385). - С. 6.

Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ХХ-річчю Національної академії правових наук України (м. Одеса, 1 листопада 2013 р.). - Одеса: Фенікс 2013. - С. 407-410.

Юридична газета. 21 січня 2014 року, № 1-2 (395-396). - С. 34-35.


Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:"Юриспруденція". № 10-1 том 2, 2014. - С. 118-120.

Право і суспільство. Науковий журнал. № 4 ч. 2, 2015. - С. 205-210.

Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. - № 2 (І). - С. 228-234.Споріднені публікації, за тегами:     Адвокат   


Элитная бижутерия, Розірвання шлюбу, Расторжение брака, Юридические услуги, Адвокатські послуги